Přihlášení

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky užívání služeb poskytovaných obchodní korporací FinMentor s.r.o. platné od 1.11.2021.

 

 1. Úvodní ustanovení


Poskytovatelem služeb dle těchto obchodních podmínek je:

 

FinMentor s.r.o.

IČ: 050 42 151

DIČ: CZ05042151

se sídlem Přáslavice 335, 783 54 Přáslavice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp.zn. C 66045

(dále také jen „společnost FinMentor“)

 

kontaktní údaje:

e-mail:                        info@finmentor.cz

tel.:                             +420 775 667 983

poštovní adresa:         FinMentor s.r.o., Přáslavice 335, 783 54 Přáslavice

 

 1. Každý Uživatel a/nebo jakákoli jiná osoba, jež si na svém Zařízení zpřístupní Stránky společnosti FinMentor, dává okamžikem zpřístupnění Stránek společnosti FinMentor, tj. jakéhokoliv informačního, mediálního a vzdělávacího obsahu, k němuž je vyžadována Registrace a uhrazení Předplatného a/nebo jakéhokoliv dalšího informačního, mediálního a vzdělávacího obsahu, jež je volně přístupný prostřednictvím Stránek společnosti FinMentor, svůj souhlas s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů a soukromí. Užíváním Služeb společnosti FinMentor dle předchozí věty se rozumí jakékoli užití Stránek společnosti FinMentor či jiných příslušných elektronických prostředků či aplikací nebo kliknutí na jakýkoli odkaz na Stránkách společnosti FinMentor. Z tohoto důvodu si společnost FinMentor dovoluje Uživatele požádat a zároveň upozornit, aby se před užitím Služeb společnosti FinMentor na Stránkách společnosti FinMentor s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů a soukromí pečlivě seznámili. Stránky společnosti FinMentor mohou obsahovat další podmínky užívání pro jednotlivé aplikace, přičemž o těchto podmínkách budou Uživatelé informováni před použitím dané aplikace.
 2. Nedílnou součást těchto Podmínek tvoří Ceník předplatného, který je dostupný na Stránkách společnosti FinMentor. 

2. Definice

 1. Níže popsané pojmy uvedené v těchto Podmínkách počátečním velkým písmenem (a to bez rozdílu, zdali jsou použity v jednotném či množném čísle) mají následující význam:

„Aplikace FinMentor“ znamená aplikaci umístěnou na Stránkách společnosti FinMentor, jež slouží k poskytování Služeb, ke komunikaci s Uživatelem, zejména prostřednictvím jeho Uživatelského účtu a k Registraci Uživatele.

„Ceník předplatného“ znamená ceník Placených služeb společností FinMentor, jež je přístupný v Aplikaci FinMentor a na Stránkách společnosti FinMentor. Ceník Předplatného je nedílnou součástí těchto Podmínek a Smlouvy o předplatném.

„Daňový doklad“ znamená daňový doklad (fakturu) vystavený společností FinMentor Uživateli.

„Demo účet“ znamená účet u brokera, který je určen pro seznámení s platformou a ověření obchodních strategií. Obchodované prostředky na demo účtu jsou pouze fiktivní. V žádném případě se nejedná o účet umožňující obchodovat reálné peníze.

 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Okamžik registrace“ znamená okamžik odeslání registračního formuláře na Stránkách společnosti FinMentor a současně vytvoření Uživatelského účtu Uživatele.

„Okamžik uzavření“ znamená okamžik uzavření Smlouvy o předplatném mezi Uživatelem a společností FinMentor, který nastane potvrzením objednávky Placených služeb ze strany společnosti FinMentor nebo úhradou Předplatného ve prospěch společnosti FinMentor, podle toho, který okamžik nastane dříve.

Placené služby“ znamená Služby poskytované společností FinMentor, které jsou přístupné pouze Registrovanému uživateli po zaplacení Předplatného a které jsou specifikované na Stránkách společnosti FinMentor.

„Platební kanál“ znamená způsob úhrady Předplatného na Účet společnosti FinMentor, jež je umožněn a podporován společností FinMentor a jenž je uveden jako možný způsoby úhrady Předplatného. Společnost FinMentor umožňuje provádět úhrady Předplatného prostřednictvím platební brány GoPay nebo bankovním převodem nebo vkladem na bankovní účet společnosti FinMentor.

„Podmínky“ znamená tyto Podmínky užívání Služeb společnosti FinMentor, jejichž nedílnou součástí je též Ceník předplatného. Podmínky jsou Uživateli dostupné na Stránkách společnosti FinMentor.

„Předplacené období“ znamená období, na které Registrovaný uživatel uhradil Předplatné dle Ceníku předplatného a po které jsou Registrovanému uživateli poskytovány společností FinMentor Placené služby. Délka Předplaceného období je stanovena v Ceníku předplatného.

Předplatné“ znamená úplatu hrazenou Uživatelem za poskytování Placených služeb společnosti FinMentor na Předplacené období prostřednictvím Platebního kanálu, jejichž výše je stanovena v závislosti na zvoleném rozsahu Placených služeb v Ceníku předplatného. Kategorie Předplatného, jeho rozsah a náplň je uvedena v Ceníku předplatného.

 „Registrace“ znamená řádné vyplnění veškerých údajů požadovaných společností FinMentor v registračním formuláři v Aplikaci FinMentor na Stránkách společnosti FinMentor. Součástí Registrace je zejména vyslovení souhlasu Uživatele se Zásadami ochrany osobních údajů a soukromí a s těmito Podmínkami.

Registrovaný uživatel“ znamená Uživatele, který dosáhl k Okamžiku registrace věku nejméně 18 let, je plně způsobilý k právnímu jednání, a který provedl Registraci a má založený Uživatelský účet.

„Služby“ znamená služby a jakýkoliv informační, mediální a vzdělávací obsah umístěný na Stránkách společnosti FinMentor (tj. zejména článků, videí a jiných audiovizuálních děl apod.), k němuž je vyžadována Registrace a/nebo zaplacení Předplatného a/nebo jež je volně přístupný prostřednictvím Stránek společnosti FinMentor. Součástí Služeb jsou též Placené služby.

„Smlouva o předplatném“ znamená smlouvu o předplatném uzavřenou mezi Uživatelem a společností FinMentor přes Aplikaci FinMentor na Stránkách společnosti FinMentor, na základě které jsou Uživateli poskytovány Placené služby. Nedílnou součástí Smlouvy o předplatném jsou tyto Podmínky, Zásady ochrany osobních údajů a soukromí a Ceník předplatného.

 „Spotřebitel“ znamená Uživatel, který je fyzickou osobou a který uzavřel mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání se společností FinMentor Smlouvu o předplatném.

„Stránky společnosti FinMentor“ znamená internetové stránky společnosti FinMentor provozované na adrese www.finmentor.cz

„Účet společnosti FinMentor“ znamená bankovní účet společnosti FinMentor uvedený na Stránkách společnosti FinMentor a/nebo na Daňových dokladech.

„Uživatel“ znamená jakoukoli fyzickou osobu, jež si na svém Zařízení zpřístupní Stránky společnosti FinMentor a/nebo užívá Služby (včetně Placených služeb) a/nebo provedla Registraci a má založený Uživatelský účet.

„Uživatelský účet“ znamená uživatelský účet Uživatele v Aplikaci FinMentor vedený společností FinMentor, jenž obsahuje veškeré informace zadané Uživatelem a/nebo zveřejněné ve vztahu k Uživateli společností FinMentor v souvislosti s užíváním Služeb a jenž je dostupný Uživateli na Stránkách společnosti FinMentor. 

„Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 „Zařízení“ znamená zařízení Uživatele nezbytné pro užívání Služeb, jehož minimální parametry a konfigurace jsou blíže specifikovány v těchto Podmínkách a na Stránkách společnosti FinMentor. Zařízení musí být připojeno do sítě internet. 

„Zásady ochrany osobních údajů a soukromí“ znamená zásady ochrany a zpracování osobních údajů a pravidla ochrany soukromí Uživatelů, které jsou dostupné na Stránkách společností FinMentor.

 

3. Uživatel

 1. Uživatel k Okamžiku registrace prohlašuje a potvrzuje, že veškeré údaje, které poskytl společnosti FinMentor od Okamžiku registrace po dobu existence Uživatelského účtu a/nebo trvání všech závazků vzniklých v souvislosti s poskytováním Služeb, jsou přesné, pravdivé a nejsou v žádném ohledu zavádějící. Uživatel bere na vědomí veškeré právní následky vyplývající z poskytnutí nepravdivých, nepřesných nebo zavádějících údajů.
 2. Uživatel dává k Okamžiku registrace výslovný souhlas společnosti FinMentor ke kontaktování Uživatele na jeho telefonním čísle a/nebo emailové adrese. Dále dává Uživatel k Okamžiku registrace výslovný souhlas společnosti FinMentor k zasílání informací, jakož i reklamních a marketingových sdělení, na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v jeho Uživatelském účtu.
 3. Uživatel k Okamžiku registrace a/nebo k okamžiku užití jakékoli Služby, v závislosti na tom, která z těchto skutečností nastane dříve, společnosti FinMentor potvrzuje, že se podrobně seznámil s textem těchto Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů a soukromí, souhlasí s nimi a považuje je za závazné. Pokud Uživatel s Podmínkami a/nebo Zásadami ochrany osobních údajů a soukromí nesouhlasí, Registraci neprovede.
 4. Pouze Uživatel starší 18-ti let může provést Registraci a založit Uživatelský účet v Aplikaci FinMentor na Stránkách společnosti FinMentor.
 5. Uživatel souhlasí se zaznamenáváním veškerých telefonických hovorů a další komunikace s Uživatelem ze strany společnosti FinMentor.
 6. Uživatel potvrzuje společnosti FinMentor, že byl řádně obeznámen s podmínkami a povahou Aplikace FinMentor a poskytování Služeb, a to zejména prostřednictvím informací poskytovaných na Stránkách společnosti FinMentor a v rámci případné písemné nebo elektronické komunikace s pracovníky společnosti FinMentor.
 7. Veškeré náklady (včetně případných daní nebo poplatků) vzniklé Uživateli v souvislosti s využíváním Služeb (např. náklady na internetové připojení apod.) si hradí Uživatel sám. 

4. Služby a Placené služby

 1. Uživatelé, kteří neprovedli Registraci a neuhradili Předplatné, mohou mít přístup ke společností FinMentor určeným Službám, tj. informačnímu, mediálnímu a vzdělávacímu obsahu na Stránkách společnosti FinMentor, který nespadá pod Placené služby a který je převážně informačního, propagačního a reklamního charakteru. Uživatelé berou na vědomí, že tento přístup může být ze strany společnosti FinMentor kdykoliv omezen, pozastaven či ukončen bez uvedení jakéhokoliv důvodu.
 2. Placené služby mohou využívat pouze Registrovaní uživatelé, kteří uzavřeli se společností Smlouvu o předplatném a kteří uhradili Předplatné, a to pouze v rozsahu zaplacených Služeb a po dobu Předplaceného období, za něž bylo Uživatelem uhrazeno Předplatné dle Ceníku předplatného. Pro využívání Placených služeb je nezbytné, aby Registrovaný uživatel byl přihlášen ke svému Uživatelskému účtu. 
 3. Placené služby je možné si předplatit na Předplacené období, kdy je Registrovanému uživateli po toto období zpřístupněn mediální obsah umístěný na Stránkách společnosti FinMentor v rozsahu, který si Uživatel zaplatil. Rozhodnutí, jaký informační, mediální či vzdělávací obsah tvoří danou kategorii Předplatného je pouze a výhradně na společnosti FinMentor.
 4. Objednáním a zaplacením Placené služby na svém Uživatelském účtu a/nebo uhrazením Předplatného Uživatel výslovně souhlasí s okamžitým zahájením poskytování všech Placených služeb ze strany společnosti FinMentor, online kurz se považuje za celkově dodaný po zaplacení objednávky a Uživatel souhlasí se zánikem nároku na vrácení částky za Placené služby - online kurzy.

 

5. Podmínky užívání Služeb a Placených služeb

 1. Uživatel bere na vědomí, že jakékoli Služby poskytované společností FinMentor jsou přístupné pouze prostřednictvím Zařízení, která jsou technologicky vyhovující a vhodná k zobrazování Služeb.
 2. Služby jsou určeny pro Zařízení (mobilní a pevné zařízení), jejichž minimální parametry a konfigurace jsou následující: procesor 2,5 GHz, 4 jádra 64-bit, nebo rychlejší, 8GB RAM, DirectX 10 kompatibilní grafická karta.
 3. Uživatel se zavazuje užívat Služby na Stránkách společnosti FinMentor v souladu s těmito Podmínkami, Zásadami ochrany osobních údajů a soukromí a Smlouvou o předplatném.
 4. Uživatel bere na vědomí, že pro účely užívání Služeb musí mít na vlastní náklady uzavřenu s poskytovatelem služby internetu platnou smlouvu o poskytnutí přístupu k internetu a mít následující nepřetržité širokopásmové připojení k internetu minimálně 8 Mb/sec.
 5. Uživatel bere na vědomí, že jako Registrovaný uživatel může mít jen jeden Registrovaný účet.
 6. Uživatel souhlasí s tím, že pokud dojde k užívání Zařízení a Služeb v rozporu s těmito Podmínkami a Smlouvou o předplatném, bude takovému Uživateli odmítnut přístup k Placeným službám.
 7. Užíváním Služeb Uživatelé souhlasí s tím, že Služby užívají výhradně na své vlastní riziko a že společnost FinMentor žádným způsobem neručí za majetkovou a/nebo nemajetkovou újmu, která jim může vzniknout v souvislosti s užíváním Služeb. Uživatel bere na vědomí, že Služby poskytované společností FinMentor neslouží jako investiční doporučení, nýbrž pouze pro vzdělávací účely.
 8. Společnost FinMentor neposkytuje Uživateli žádnou záruku v souvislosti s užíváním nebo následky užívání jakéhokoli obsahu a funkcí, jež se nachází na Stránkách společnosti FinMentor, pokud jde o jejich správnost, přesnost, spolehlivost či jiné vlastnosti. Uživatel tímto uznává, že je sám odpovědný za všechny škody vzniklé na Zařízení používaném pro příjem Služeb a že nese veškeré náklady na opravy a údržbu Zařízení, které pro příjem Služeb využívá.
 9. Společnost FinMentor neposkytuje Uživateli žádnou záruku týkající se přerušení Služeb FinMentor z důvodu poruchy, přerušení či snížení kvality internetového připojení Uživatele, a neručí tedy ani za majetkovou nebo nemajetkovou újmu vzniklou v této souvislosti.
 10. Uživatel dále bere na vědomí, že společnost FinMentor nezaručuje a nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho Zařízení a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě. Společnost FinMentor dále jakkoli neručí za obsah Stránek společnosti FinMentor a aplikací (zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný) a ani za to, že Stránky společnosti FinMentor nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.
 11. Společnost FinMentor si vyhrazuje právo, že Služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu společnosti FinMentor. 
 12. Informace, hodnocení, názory nebo jakékoli jiné příspěvky, které se objeví na Stránkách společnosti FinMentor, zejména v diskuzích a na místech k tomu určených společností FinMentor, nejsou považovány za informace, hodnocení, názory nebo příspěvky společnosti FinMentor. Společnost FinMentor nenese žádným způsobem odpovědnost za výše uvedené příspěvky a Uživatel bere na vědomí, že tyto jeho příspěvky jsou přístupné všem ostatním Uživatelům. Společnost FinMentor nenese jakoukoli odpovědnost za ztrátu, majetkovou a/nebo nemajetkovou újmu, závazek a za jakékoli jiné důsledky vzniklé v souvislosti s těmito příspěvky Uživatelů, jež se objeví na Stránkách společnosti FinMentor. Jakýkoli příspěvek Uživatele nesmí jakýmkoli způsobem snižovat lidskou důstojnost, porušovat jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak Uživatel nesmí vkládat jakékoli příspěvky, které by mohly narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo příspěvky zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy. Dále je zakázáno umisťovat jakékoli příspěvky, které obsahují jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo které vybízí k příspěvkům či darům. Příspěvky Uživatelů dále nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Stránky společnosti FinMentor nebo Zařízení Uživatelů nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci. Každý Uživatel odpovídá za to, že jeho příspěvky jsou v souladu s těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy. Společnost FinMentor si dále vyhrazuje právo nevhodné příspěvky Uživatelů umístěné na Stránkách společnosti FinMentor odstranit bez nutnosti souhlasu příslušného Uživatele.
 13. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci poskytování Služeb mohou být zobrazována reklamní a/nebo propagační sdělení (reklama). Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje výhradně společnost FinMentor a je oprávněna jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit. Reklama představuje obsah třetích osob, a společnost FinMentor proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy, anebo odpovídá v minimálním rozsahu právními předpisy požadovaném v případech, kdy společnost FinMentor svoji odpovědnost nemůže vyloučit. Pro vyloučení pochybností Uživatel a společnost FinMentor výslovně prohlašují, že společnost FinMentor neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
 14. Uživatel v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), souhlasí s tím, že společnost FinMentor je oprávněna zasílat Uživateli na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho Uživatelském účtu obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech a službách třetích osob, jakož i obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.

 

Vizualizace FinMentor pack:

 1. FinMentor neručí za funkčnost vizualizací na platformě Ninja Trader 8.0.23 a starší.
 2. Pro zpřístupnění vizualizací je nutná registrace a tzv. API klíč, který klient najde v klientské sekci. Více informací o instalaci a licencování najde klient ve video-návodech k tomuto účelu zpřístupněných v klientské sekci webu FinMentor.
 3. Klient bude pro správný běh všech komponent vizualizace vždy udržovat aktualizované na nejnovější verzi. Informace o novější než nainstalované verzi vizualizací dostává při startu platformy Ninja Trader 8 a následně jednou za 24 hodin vyskakovacím oknem v platformě Ninja Trader.
 4. FinMentor nenese žádnou zodpovědnost při nefunkčnosti vizualizací na některých nestandardních konfiguracích PC
 5. Pokud se objeví závažné problémy s funkčností a FinMentor o tom bude informován klientem, vyhrazuje si FinMentor právo na čas na opravu dle závažnosti problému nebo i možnost opravu neřešit, pokud se bude jednat o zcela ojedinělý případ.
 6. V případě závady zcela znemožňující používání vizualizací, bude klientovi prodloužen přístup k licencím vizualizací o dobu nutnou k opravě závady.
 7. V případě neopravitelné závady na vizualizacích bude postupováno individuálně.

 

6. Smlouva o předplatném a úhrada Předplatného

 1. Okamžikem uzavření Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky je Uživatel upozorněn při Registraci a před vlastním uzavřením Smlouvy o předplatném, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před uzavřením Smlouvy o předplatném má Uživatel možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je, a to zejména v procesu Registrace a/nebo na svém již zřízeném Uživatelském účtu.
 2. Smlouva o předplatném je uzavřena Okamžikem uzavření v českém jazyce. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o předplatném. Základní údaje Smlouvy o předplatném jsou uvedeny na Daňovém dokladu.
 3. Společnost FinMentor není vázána žádným z kodexů chování ve smyslu ustanovení
  § 1826 odst. 1 písm. b) Občanského zákoníku.
 4. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy o předplatném jsou popsány v těchto Podmínkách. Případné chyby (týkající se zejména identifikačních údajů Uživatele) při objednávání Placených služeb může Uživatel opravit prostřednictvím svého Uživatelského účtu.
 5. Smlouva o předplatném nabývá platnosti Okamžikem uzavření, pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, a účinnosti zaplacením Předplatného ze strany Uživatele, tj. připsáním příslušné úplaty na Účet společnosti FinMentor, pokud k uhrazení Předplatného dojde až po Okamžiku uzavření. Smlouva je platná a účinná, pokud nebude řádně ukončena v souladu se zákonem nebo těmito Podmínkami dříve, po dobu Předplaceného období. Smlouva o předplatném bude ukončena uplynutím Předplaceného období. Nejkratším obdobím, po které může Smlouva o předplatném Uživatele zavazovat, je tedy jedno Předplacené období za něž bylo Registrovaným uživatelem uhrazeno Předplatné. 
 6. Registrovaný uživatel učiní objednávku Placených služeb potvrzením požadovaných údajů Platebního kanálu nezbytných k úhradě Předplatného, zadaných za účelem objednání a užívání Placených služeb. Společnost FinMentor potvrdí Uživateli přijatou objednávku a/nebo provedenou úhradu Předplatného tím, že Uživateli zašle na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu potvrzení jeho objednávky Placených služeb a/nebo potvrzení přijetí platby Předplatného. 
 7. Předplatné hrazené Uživatelem dle Smlouvy o předplatném představuje celé protiplnění za přístup k Placeným službám (s výjimkou nákladů Uživatele dle ustanovení článku 3 odst. 7 těchto Podmínek).
 8. Předplatné je Uživatel povinen hradit prostřednictvím Platebního kanálu, který je podporován společností FinMentor. 
 9. Po uhrazení Předplatného Uživatel získá přístup k příslušným Placeným službám na příslušné Předplacené období.

7. Další práva a povinnosti Uživatele a společnosti FinMentor a odstoupení od smlouvy

 1. Uživatel je povinen neprodleně aktualizovat na svém Uživatelském účtu jakékoli údaje, které poskytl během Registrace nebo kdykoli v průběhu existence jeho Uživatelského účtu, a to nejpozději do 3 dnů po vzniku těchto změn. Údaje uvedené Uživatelem v jeho Uživatelském účtu bude společnost FinMentor vždy považovat za aktuální a správné.
 2. Společnost FinMentor výslovně upozorňuje Uživatele, pokud je tento Spotřebitelem, že v případě poskytování Placených služeb nemá Uživatel právo odstoupit od Smlouvy o předplatném dle ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku, jelikož jsou zde naplněny podmínky uvedené v ustanovení § 1837 písm. a) a l) Občanského zákoníku.
 3. Společnost FinMentor má, mimo jiné, právo odstoupit od Smlouvy o předplatném v následujících případech: Uživatel je v prodlení s jakoukoliv platbou splatnou dle Smlouvy o předplatném více než čtrnáct dnů; jakékoliv údaje poskytnuté společnosti FinMentor Uživatelem, zejména údaje o věku Uživatele, se ukáží jako nepřesné, nepravdivé nebo v jakémkoliv ohledu zavádějící; Uživatel se dopustil nezákonného a/nebo neoprávněného a/nebo zakázaného jednání ve smyslu těchto Podmínek; u kteréhokoliv soudu bude vůči Uživateli podán insolvenční návrh.
 4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že odstoupení společnosti FinMentor od Smlouvy v souladu s odst. 3 tohoto článku Podmínek je s účinky ex nunc (tj. k okamžiku ukončení Smlouvy o předplatném). Odstoupení Smlouvy o předplatném je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v jeho Uživatelském účtu. Okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy o předplatném je Uživateli zamezen přístup k Placeným službám.
 5. Při použití komunikačních prostředků mezi Uživatelem a společností FinMentor není společnost FinMentor odpovědna za jakoukoliv ztrátu, která byla způsobena selháním pošty, faxu, elektronických nebo jiných komunikačních prostředků a technických zařízení, které zabezpečují poskytování Služeb, včetně, ale nikoli výhradně, selhání komunikačních prostředků, internetové stránky, systémů výměny elektronických dat a platebních systémů.
 6. Uživatel je odpovědný za škodu vzniklou společnosti FinMentor ze všech nároků, které byly vzneseny jakoukoli třetí stranou a které je možné přičítat jednání Uživatele v souvislosti s užíváním Služeb. 
 7. Společnost FinMentor průběžně aktualizuje informační, mediální a vzdělávací obsah, oznámení i informace uvedené na Stránkách společnosti FinMentor. Společnost FinMentor žádným způsobem neodpovídá za škody způsobené chybami, nepřesnostmi a technickými problémy. Společnost FinMentor si vyhrazuje právo kdykoli částečně nebo zcela změnit strukturu, náhled nebo vzhled či obsah Stránek společnosti FinMentor a Aplikace FinMentor.
 8. Společnost FinMentor není jakkoli odpovědna za obsah jakýchkoliv externích stránek provozovaných třetí stranou, na něž je uveden odkaz na Stránkách společnosti FinMentor. Kdokoli smí vytvořit odkaz, který přesměruje diváka na Stránky společnosti FinMentor za předpokladu, že odkaz neuvádí, nenaznačuje či nevzbuzuje dojem, že společnost FinMentor je sponzorem či podporovatelem předmětné stránky, na níž je uveden odkaz na Stránky společnosti FinMentor. Uživatel nesmí na své vlastní stránce použít logo, ochrannou známku, známku služeb uvedenou na Stránkách společnosti FinMentor, na které se vztahuje ochrana autorská práva, bez výslovného předchozího souhlasu majitele uvedeného označení nebo práva. Uživatel nesmí užít jakoukoli část obsahu či jiného materiálu, který se nachází na Stránkách společnosti FinMentor, nebo zahrnout takový obsah do jiné webové stránky bez předchozího písemného souhlasu příslušného vlastníka.

8. Uživatelský účet  

 1. Uživatel Registrací v Aplikaci FinMentor souhlasí, že bude poskytovat společnosti FinMentor aktuální, pravdivé a úplné informace. Dále Uživatel souhlasí s tím, že bude používat pouze jeden Uživatelský účet a nebude používat Uživatelské účty zřízené pro jiné Uživatele.
 2. Uživatel je povinen neumožnit přístup ke svému Uživatelskému účtu třetím osobám, jakož i třetím osobám nesdělovat jakékoli informace týkající se jeho Uživatelského účtu.  
 3. V případě, že Uživatel zjistí jakékoli jednání ohrožující jeho Uživatelský účet, zejména pokud jde o zneužití Uživatelského účtu, přístupových údajů či hesla, je povinen bezodkladně o takové skutečnosti či jednání vyrozumět společnost FinMentor.
 4. Společnost FinMentor si vyhrazuje právo na zablokování přístupu Uživatele k jeho Uživatelskému účtu na nezbytnou dobu v těchto případech: kdy společnost FinMentor zjistí porušení těchto Podmínek Uživatelem nebo podezřelou činnost na jeho Uživatelském účtu; kdy došlo k opakovanému pokusu o získání neoprávněného přístupu k Uživatelskému účtu Uživatele třetí osobou; kdy došlo ke vzniku neočekávaných provozních potíží, včetně oprav, úprav a aktualizace Aplikace FinMentor; nezákonného a/nebo neoprávněného jednání Uživatele; na základě rozhodnutí soudů, státního zastupitelství, policie, orgánů státní moci a správy, jakož i jiných orgánů, které budou mít pravomoc tak společnosti FinMentor nařídit. 
 5. Každý Registrovaný uživatel má právo kdykoliv zrušit svou Registraci a svůj Uživatelský účet na Stránkách společnosti FinMentor, přičemž platí, že Smlouva o předplatném v takovém případě skončí ovšem až uplynutím Předplaceného období. Uživatelem již uhrazené Předplatné ze příslušné Předplacené období se v tomto případě nevrací, a to ani poměrně. Zrušení Registrace a Uživatelského účtu může iniciovat také společnost FinMentor. Společnost FinMentor může žádat o zrušení Registrace a Uživatelského účtu Uživatele, mimo jiné, také v případě ukončení smluvního vztahu mezi společností FinMentor a Uživatelem. 
 6. Za nezákonné a/nebo neoprávněné jednání Uživatele ve výše uvedeném smyslu těchto Podmínek považováno zejména:
 • úprava, změna či dekódování jakékoli části Služeb a jejich stažení do Zařízení;
 • používání automatické aplikace, vyhledávače, programu pro vyhledávání či dekódování nebo jiné aplikace, které umožňují přístup, úpravu či označení Služeb nebo jakékoli její části;
 • neoprávněné získání přístupu do IT systému se Službami nebo pokus o získání takového přístupu („hacking“);
 • shromažďování informací o ostatních Uživatelích za jakýmkoli účelem (včetně uživatelských jmen, hesel a emailových adres);
 • přeformátování či editace jakékoli části Stránek společnosti FinMentor;
 • publikování materiálů souvisejících se Službami bez souhlasu společnosti FinMentor;
 • vytvoření uživatelské identifikace automatickými či podvodnými metodami.

9. Odpovědnost za vady a reklamace

 1. V případě, že na straně Uživatele dojde ke zjištění jakýchkoliv nestandardních okolností, zejména zcizení či zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu, zařízení pro elektronickou komunikaci nebo jakýchkoliv jiných událostí, které mohou mít vliv na řádné užívání Uživatelského účtu a Placených služeb, je Uživatel povinen o takových skutečnostech neprodleně informovat společnost FinMentor.
 2. Uživatel je oprávněn reklamovat poskytované Placené služby, a to zejména s ohledem na přístup k mediálnímu obsahu na Stránkách společnosti FinMentor, jenž tvoří Placené služby, a jeho kvalitu. 
 3. Společnost FinMentor neodpovídá za vady poskytovaných Placených služeb, jež jsou způsobeny či vznikly v souvislosti s kvalitou přístupových tras k serveru, na němž je Aplikace FinMentor umístěna, a/nebo v souvislosti s technickou kvalitou Zařízení Uživatele či v souvislosti s jakýmikoli externími skutečnostmi a vlivy uvedenými v těchto Podmínkách, ze které společnost FinMentor neručí.
 4. Reklamace Uživatele musí být učiněna písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu společnosti FinMentor a musí být bez zbytečného odkladu doručena společnosti FinMentor, nejpozději však do 14 dnů od výskytu vady/události dle tohoto článku Podmínek.
 5. Společnost FinMentor je povinna reklamaci Uživatele vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.
 6. Zákonná práva Uživatelů, jež jsou Spotřebiteli, nejsou ustanovením tohoto článku Podmínek dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady poskytovaných Placených Služeb a uplatnění rozporu se Smlouvou o předplatném se pro Spotřebitele řídí příslušnými ustanovením Občanského zákoníku.
 7. Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží Daňový doklad či potvrzení objednávky Placených služeb.
 8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením Smluv o předplatném je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 9. Společnost FinMentor neodpovídá za zneužití Uživatelského účtu nebo přístupových hesel k němu. Společnost FinMentor neodpovídá za škody či jiné újmy vzniklé ztrátou nebo zneužitím hesla pro komunikaci s Uživatelským účtem v Aplikaci FinMentor.

 

10. Ostatní ujednání

 1. Smluvní vztah mezi společností FinMentor a Uživatelem, který je Spotřebitel, se řídí českým právem, zejména těmito Podmínkami a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele.
 2. Smluvní vztah mezi společností FinMentor a Uživatelem, který není Spotřebitel, se řídí českým právem, zejména těmito Podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 3. Společnost FinMentor si vyhrazuje právo na změnu obsahu těchto Podmínek a/nebo Ceníku předplatného. Aktualizované znění Podmínek a/nebo Ceníku předplatného bude vždy uveřejněno na Stránkách společnosti FinMentor. V případě rozporu ve znění Podmínek a/nebo Ceníku předplatného se za platné a zavazující považují Podmínky a/nebo Ceník předplatného uveřejněné na Stránkách společnosti FinMentor.
 4. V případě, že Uživatel nebude s příslušnou změnou Podmínek a/nebo Ceníku předplatného, která se ho dotýká, souhlasit, je oprávněn vypovědět Smlouvu o předplatném nejpozději 5 dnů před účinností příslušné změny Podmínek a/nebo Ceníku předplatného. V případě, že Uživatel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou Podmínek a/nebo Ceníku předplatného souhlasí.
 5. Společnost FinMentor si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu Podmínek, s níž nebude spojeno právo Uživatele na výpověď Smlouvy o předplatném za předpokladu, že takovouto změnou bude Uživatel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.
 6. Zvláštní ujednání mezi společností FinMentor a Uživatelem odchylující se od těchto Podmínek mají přednost.
 7. Uživatel souhlasí, že veškerá příslušná oznámení a další sdělení mu mohou být zasílána elektronicky prostřednictvím Uživatelského účtu v Aplikaci FinMentor, e-mailem nebo SMS zprávou nebo jiným komunikačním prostředkem sjednaným pro tento účel. Oznámení doručená výše uvedeným způsobem se považují za obdržená v tentýž den, kdy byla odeslána, s výjimkou sdělení odeslaných poštou, kterážto se budou považovat za obdržená pět kalendářních dnů po jejich odeslání. 
 8. Pokud některé ustanovení těchto Podmínek a Smlouvy o předplatném je nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek (včetně jejích příloh) a Smlouvy o předplatném. 
 9. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 10. Odpověď Uživatele s dodatkem či odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 11. Uživatel a společnost FinMentor výslovně vylučují použití ustanovení § 582 odst. 2,
  § 1732 odst. 2, § 1748, § 1766, § 1793 odst. 1 a § 1796 Občanského zákoníku na jejich smluvní vztah.
 12. Společnost FinMentor ani Uživatel si nepřejí, aby byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi společností FinMentor a konkrétním Uživatelem či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si společnost FinMentor a Uživatel potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 13. Uživatel potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si smluvní strany mají poskytnout na základě Smlouvy o předplatném, souhlasí s podmínkami těchto plnění, prohlašuje, že nejde o plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení Smlouvy o předplatném z důvodu hrubého nepoměru plnění.
 14. Pokud se po uzavření Smlouvy o předplatném změní okolnosti tak, že se plnění Uživatele podle Smlouvy o předplatném stane obtížnější, např. v důsledku zhoršení finanční situace Uživatele, přebírá na sebe Uživatel nebezpečí takové změny okolností a taková změna nemá vliv na jeho dluhy a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o předplatném.
 15. Uživatel je oprávněn své pohledávky a práva a povinnosti ze Smlouvy o předplatném postoupit třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem společnosti FinMentor. Společnost FinMentor je oprávněna své pohledávky a práva a povinnosti ze Smlouvy o předplatném postoupit třetí osobě i bez souhlasu Uživatele.
 16. Pokud nebudou společnost FinMentor a Uživatel schopni vyřešit jakýkoliv spor vzniklý v souvislosti se Smlouvou o předplatném (včetně těchto Podmínek) smírně, budou příslušnými k projednání tohoto sporu (včetně sporů týkajících se jakýchkoli jiných nároků souvisejících s poskytováním Služeb) obecné soudy České republiky. 
 17. Tyto Podmínky jsou volně přístupné na Stránkách společnosti FinMentor.