Přihlášení

Zásady ochrany osobních údajů a soukromí

Společnost FinMentor s.r.o., IČ: 050 42 151, DIČ: CZ05042151, se sídlem Přáslavice 335, Přáslavice, PSČ 783 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp.zn. C 66045, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“), provozuje webové stránky www.finmentor.cz (dále jen „webové stránky“) a poskytuje s tím spojené služby uvedené na webových stránkách.

V tomto dokumentu jsou popsané všechny zásady o ochraně soukromí a shromažďování osobních údajů.

Subjektem osobních údajů je fyzická osoba, která v souladu s Obchodními podmínkami společnosti FinMentor s.r.o. zveřejněnými na webových stránkách (dále jen „Obchodní podmínky“) vyplní své osobní údaje požadované společností FinMentor při Registraci v registračním formuláři v Aplikaci FinMentor na webových stránkách (dále jen „subjekt osobních údajů“). 

Společnost FinMentor s.r.o. na svých webových stránkách nepoužívá sledovací cookies ani jiné podobné sledovací nástroje a zpracovává tak výlučně osobní údaje, které subjekt osobních údajů sám společnosti FinMentor s.r.o. sdělí.

Zadáním osobních údajů na webových stránkách společnosti FinMentor s.r.o. či v rámci Aplikace FinMentor uděluje subjekt osobních údajů společnosti FinMentor s.r.o. jako správci osobních údajů, výslovný souhlas, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (zákon o ochraně osobních údajů), dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), zpracovávala tyto osobní údaje subjektu osobních údajů: 

 • jméno a příjmení, datum narození, bydliště
 • e-mail 
 • telefonní číslo.

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat jednak za účelem plnění smlouvy o předplatném, na základě které je správcem prováděno pro subjekt osobních údajů poskytování služeb informačního, mediálního a vzdělávacího obsahu, jakož i všech činností s tím souvisejících. 

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat dále také za účelem realizace oprávněných zájmů správce, zejména při plnění jeho povinností vůči příslušnému správci daně, uplatňování a případně vymáhání nároků vyplývající ze smlouvy o předplatném, jakož i za účelem vedení evidence poskytnutého plnění. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 10 let.

Výše uvedené osobní údaje je správce oprávněn zpracovávat rovněž za účelem kontaktování subjektu osobních údajů, poskytování informací ohledně nabídek, plnění smluv, poskytnutí mentoringu (školení) a seminářů a informací o možnost ucházení se o zaměstnání ve společnosti FinMentor s.r.o., jakož i pro zasílání obchodních sdělení, tedy informací o produktech a službách, které by podle názoru správce mohly subjekt osobních údajů zajímat.

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluje subjekt osobních údajů svůj výslovný souhlas a prohlašuje, že byl správcem poučen, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i jiní zpracovatelé, jako poskytovatel objednávkového a účetního softwaru, externí účetní, subdodavatelé plnění, příslušné správní orgány apod.


Subjekt osobních údajů bere na vědomí, a prohlašuje, že byl správcem poučen, že má právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává
 • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má subjekt osobních údajů dále následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům.
 2. Práno na opravu údajů.
 3. Právo na výmaz (právo být zapomenut).
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování.
 6. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna práva můžete subjekt osobních údajů uplatnit tak, že kontaktuje společnost FinMentor s.r.o. jakýmkoliv způsobem, který je uvedený na kontaktní stránce společnosti. Zrušení zasílání obchodních sdělení je možné také pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažený v každém hromadném emailu, který společnost zasílá.

Právo na přístup znamená, že subjekt osobních údajů může kdykoliv požádat správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají subjektu osobních údajů, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude správce zpracovávat, zda má subjekt osobních údajů právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud správce osobní údaje subjektu osobních údajů získal a zda dochází k na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že subjekt osobních údajů může kdykoliv požádat správce o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že správce musí vymazat osobní údaje subjektu osobních údajů pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) subjekt osobních údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) správci to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, musí omezit zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že subjekt osobních údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Pokud subjekt osobních údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely správcem zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a soukromí jsou účinné od 1.2.2019.