Přihlášení

Disclaimer

Prohlašujeme, že naše služby nejsou žádnou z hlavních investičních služeb, vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Informace zde obsažené v žádném případě nemají být použity coby nabídka ani nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu k nabídce koupě nebo veřejnou nabídku jakýchkoli cenných papírů. Společnost neposkytuje jakékoliv investiční poradenství, nepřijímá žádné pokyny k nákupům, prodejům či obstarání jakýchkoliv investičních instrumentů, neobhospodařuje majetek cizích osob.

Všechny informace poskytované FinMentor s.r.o. jsou určeny výhradně ke studijním účelům a neslouží jako konkrétní investiční či obchodní doporučení. Konkrétní finanční instrumenty jsou zmiňovány pouze za účelem názorné ukázky a studia obchodování na finančních trzích.

Informace poskytnuté společností jsou zamýšleny jako přístupné pouze osobám, jimž je poskytla sama společnost nebo jejich partneři, nebo osobám, které jednají jako jejich zástupci s vědomím společnosti. Společnost není odpovědná za jakékoli škody způsobené použitím kterýchkoli informací kteroukoli osobou. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že investice a obchodování na kapitálových trzích je spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory a tradery, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě celé investice.

Konkrétní využití různých informací, poskytnutých společností FinMentor s.r.o. nebo jejich partnerů, je pouze a výhradně věcí odpovědnosti a uvážení uživatelů, stejně tak jako rozhodnutí obchodovat. Výslovně upozorňujeme, že obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové a nese s sebou nebezpečí ztráty části či dokonce i celého obchodního kapitálu.

Společnost FinMentor s.r.o. nebere v žádné ze svých textů v úvahu investiční cíle, speciální investiční záměry, finanční situaci, ani specifické potřeby a požadavky konkrétního příjemce. Pokud tedy není výslovně uvedeno jinak, jsou všechny texty určeny k informačním, popř. marketingovým účelům a neměly by být chápány jako:

  • Doporučení týkající se obchodních, finančních, investičních, právních, regulačních, daňových nebo účetních záležitostí ani rady týkající se zajištění rizika,
  • doporučení nebo náměty týkající se obchodování,
  • ani jako jakýkoli jiný typ vybídky ke konkrétnímu jednání, investování nebo rozložení investic

Společnost FinMentor s.r.o. neodpovídá za žádnou ztrátu utrpěnou v důsledku investice učiněné na základě domnělého doporučení.

Bez ohledu na tvrzení či prohlášení tvrdící opak (nevyjímaje výslovná prohlášení či tvrzení) nelze žádný text nebo informaci (včetně případných doporučení) vykládat jako záruku (výslovnou ani implikovanou), že příjemce dosáhne při obchodování podle obchodní strategie uvedené zisku, ani že příjemce při obchodování podle obchodní strategie uvedené v publikaci neutrpí ztrátu.

Copyright FinMentor s.r.o.

Veškeré informace poskytnuté společností FinMentor s.r.o. nebo jejími partnery, jako je text, grafika, loga, ikony, tlačítka, obrázky, zvukové klipy, digitální stahování dat kompilací, a software je majetkem společnosti FinMentor s.r.o. a chráněné mezinárodním autorským právem. Jakékoliv použití této stránky včetně její reprodukce, modifikace, distribuce, přenosu, republikace, vystavování a provozování je zakázané a bude postihováno dle zákona.